คปอ อบรมด้วยหลักสูตรใดบ้าง ใช้เวลาอบรมนานไหม อบรมไปทำไม


ค ปอ อบรม

เมื่อพูดถึงการอบรม คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คปอ อบรมด้วยหลักสูตรใดบ้าง ให้เวลาอบรมกี่ชั่วโมง แล้วอบรมไปทำไม มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน เราได้รวบรวมคำตอบทุกคำถามไว้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจหรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม คปอ

คปอ อบรมไปทำไม

การอบรม คปอ มีความสำคัญอย่างมาก โดยกิจการที่เข้าข่ายบังคับตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้แก่

1.เหมืองแร่ ปิโตเครมี

2.โรงงาน คลังสินค้า

3.ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง

4.โลจิสติกส์

5.สถานีบริการน้ำมัน

6.โรงแรม

7.ห้างสรรพสินค้า

8.สถานพยาบาล

9.สถาบันทางการเงิน

10.LAB กายภาพ

11.สถานบันเทิง การกีฬา

12.LAB เคมีชีวภาพ

13.สำนักงานสนับสนุน 1-12

14.กิจการอื่นๆ ตามประกาศ

กิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไปต้องมี คปอ โดยมีจำนวนและสัดส่วนตามกฎหมายกำหนด หากมีลูกจ้างตั้งแต่ 50-99 คน ต้องมี คปอ ไม่น้อยไปกว่า 5 คน ลูกจ้าง 100-499 คน ต้องมี คปอ ไม่น้อยกว่า 7 คน และลูกจ้าง 500 คนขึ้นไปต้องมี คปอไม่น้อยกว่า 11 คน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดตาม พรบ.ด้านความปลอดภัยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คปอ อบรมด้วยหลักสูตรใดบ้าง

การอบรม คปอ มีระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชาหลักๆ ได้แก่ การบริหารงานของ คปอ ให้มีประสิทธิภาพในสถานประกอบกิจการ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และหมวดวิชาสุดท้ายคือ บทบาทหน้าที่ของ คปอ โดยผู้ที่จะเข้ารับการอบรม คปอ ได้ต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร หรือ นายจ้าง และต้องได้รับคำยินยอมจากนายจ้างด้วย

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานหรือหลายสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็นผู้จัดอบรม คปอ โดย คปอ อบรมได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ต้องดูด้วยว่าสถาบันนั้นๆ รับจัดอบรมผ่านออนไลน์หรือไม่ การอบรม คปอ ออนไลน์ ส่วนใหญ่อบรมผ่านแอปฯ หรือ โปรแกรมซูม ที่มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงในระดับ Full HD นอกจากช่วยเพิ่มความสะดวกสบายได้แล้ว ยังช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังสอดรับกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วย

และนี่ก็คือ คปอ อบรมด้วยหลักสูตรใด อบรม คปอ ใช้ระยะเวลาในการอบรมกี่ชั่วโมง อบรมไปทำไม และอบรมได้ที่ไหน หวังว่าทุกคนคงหายสงสัยแล้ว สำคัญที่สุดคือการเลือกสถาบัน ต้องเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมต้องได้มาตรฐานตามหลักสากล ทั่วโลกให้การยอมรับ เมื่อผ่านการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรและผ่านการทดสอบจะได้ใบวุฒิบัตรด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.